Getting started with WAMP: setting up

Memory exhausted problem

“Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted”
I encountered this problem a few times, and setting memory_limit to a higher value didn’t seem to work

In php.ini:
memory_limit = -1;

Changing www root on WAMP

Open httpd.conf

Change

Listen 0.0.0.0:80
Listen [::0]:80

to

Listen 127.0.0.1:80
Listen [::1]:80

Change

DocumentRoot "C:/wamp/www/"

to

DocumentRoot "C:/Users/name/Sites/localhostwamp/"

Change

</pre>
<Directory "C:/wamp/www/">
<pre>

to

</pre>
<Directory "C:/Users/.../Sites/localhostwamp/">
<pre>

Setting mySQL password

go to shell (right click mysql shell in taskbar)

update mysql.user set Password = password('yourPasword') where User = 'root';
flush privileges;

go to phpmyadmin directory c:\…\wamp2.5\apps\phpmyadmin4.1.14\config.inc.php

replace:

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';

with

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';

Or watch this dummy video tutorial:

Set login session to something less restrictive for testing purposes

in your config.inc.php file (apps/phpmyadmin…)

$cfg['LoginCookieValidity'] = 604800; /* 1 week */
$cfg['MaxNavigationItems'] = 1000;

mysql error logging

add these lines to my.ini

log-queries-not-using-indexes
log-warnings
long_query_time = 2
log=C:/Webservers/wamp2/logs/querylog.log
log-slow-queries=C:/Webservers/wamp2/logs/SlowQueryLog.log

import sql-data into mySQL database

Right click Wamp icon in taskbar > mySQL

show databases;
use <databasename>;
source c:\Temp\queries.sql;

mysqldump in wamp (not via mysql console!)

Go to the wamp mysql directory via cmd prompt

cd c:\Webservers\wamp2\bin\mysql\mysql5.6.17\bin\

Now ‘all’ mysql commands are available:

mysqldump -u root -p dbname table1 table2 > output.sql

Foreign Key Constraints en Display fields in phpMyAdmin

Een van de handigheden in phpMyAdmin is dat je bij een aantal storage engines zoals innoDB  en myISAM een ‘display field’ kan instellen.

Het display field is eigen aan phpMyAdmin en heeft niets met mySQL te maken. Wanneer je een display field aanmaakt via phpMyAdmin zal zich dat niet vertaald zien in bvb mySQL Workbench.

Bij INNODB kan dit ook nog een extra aanvulling zijn op  foreign keys .

Bij het invoegen van een record wordt automatisch een drop down lijst gegeven van de mogelijke opties wanneer een relatie gelegd is naar een andere tabel. Indien een foreign key constraint bestaat voor een bepaald veld wordt niet alleen een ID getoond naar de verwijzende tabel, maar ook een omschrijving (display field) van de verwijzende tabel. Dit biedt het voordeel dat je niet eerst de verwijzende tabel moet openen en daar gaan zoeken naar de juiste ID.

Laten we uitgaan van het voorbeeld dat je ook op Wikipedia kan terugvinden. Een tabel waarin je de namen van je klanten bewaart en een tabel waarin de bestellingen van alle klanten opgesomd zijn. Elke bestelling wordt geplaatst door een bepaalde klant. In de bestellingentabel definiëren we dus een foreign key naar de tabel klanten.

Tabel 1: klanten

id
naam

Tabel 2: bestellingen

id
artikel
klant (foreign key naar klanten.id)

Het ‘display field’ instellen gebeurt in de ‘relation view’ van de verwijzende tabel (namelijk klanten). Deze relation view is toegankelijk in het structuur menu van de tabel. Als display field kies je in dit geval dus ‘naam’.

Wanneer je nu bestellingen gaat invoeren via phpMyAdmin krijg je bij het invulveld klant een dropdown lijst te zien met de namen (en bijhorende id) uit de klantentabel. Het voordeel is dus dat je niet in een apart venster eerst de id moet gaan opzoeken die bij een bepaalde naam hoort.

Als je meer dan 200 klanten hebt, zal er geen dropdown meer verschijnen, maar een zoekvenster. (zie pmaWiki)

Er is wel een nadeel verbonden aan ‘display fields’. Ze worden namelijk niet geëxporteerd bij het nemen van backup van de database. Dit komt omdat de ‘display field’ een functie is van phpMyAdmin zelf, en niet van MySQL.